Geschillencommissie

Geschillencommissie

Wanneer u ontevreden bent of klachten heeft over de geboden dienstverlening dan horen wij dat het liefst zo snel mogelijk, dan proberen wij dit spoedig met elkaar kunnen oplossen. U kunt altijd terecht bij de aanwezige pedagogisch medewerkers van de groep wanneer u ontevreden bent.
De leidinggevende is bijna dagelijks aanwezig. Mocht u het prettiger vinden om met haar in gesprek te gaan dan kunt u ten alle tijden haar aanspreken of haar berichten voor het maken van een afspraak via info@rightathome.nl
Uw opmerking of klacht wordt genoteerd op een klachtenformulier zodat wij de voorgang in het zoeken naar een passende oplossing goed kunnen monitoren. Meer informatie over onze interne klachtenregeling kunt u lezen in ons pedagogisch beleid.

Wanneer u echter zelf deze stap om welke reden dan ook niet wilt of kunt volgen kunt u de Geschillencommissie zelfstandig benaderen.
Wij zijn aangesloten bij het klachtenloket Kinderopvang. www.degeschillencommissie.nl

De Geschillencommissie:
Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Uitvoering van de overeenkomst
  • Verandering van de overeenkomst
  • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Kwaliteit van de opvang
  • Kosten van de opvang
  • Opvangtijden
  • Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
  • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen niet?
De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder, maar alleen tegen een gastouderbureau.
Het gastouderbureau heeft een klachtenregeling en moet daarin ook een regeling opnemen over de afhandeling van klachten over een gedraging van de gastouder jegens een ouder of een kind. Gedraagt een gastouder zich dus niet zoals het hoort, dan kunt u bij het gastouderbureau klagen. Bij een onbevredigende oplossing kunt u terecht bij het Klachtenloket of bij de Geschillencommissie. Alleen ouders kunnen een klacht of geschil indienen.

Het Klachtenloket Kinderopvang
Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

2 huizen vallen onder één ster