Pedagogische visie

Pedagogische visie

Op onze website heeft u al veel kunnen lezen over onze uitgangspunten en gedachtegang. Vanuit onze visie; “Kinderen de mogelijkheid en de ruimte bieden om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, respectvolle mensen in een omgeving waarin zij zich veilig en vertrouwd voelen”. Hebben wij een pedagogisch beleidsplan opgesteld, hiernaar wordt gewerkt in de praktijk zodat onze pedagogische visie door de pedagogisch medewerker in de praktijk worden uitgedragen. Het pedagogisch beleidsplan kunnen belanghebbenden inzien op de locatie.

Emotionele veiligheid:

Kinderen dienen zich emotioneel veilig en geborgen te voelen, alvorens zij zich kunnen ontwikkelen. Bij Right at Home dragen wij bij aan de emotionele veiligheid van kinderen door te zorgen voor de nodige structuur en verzorging van de kinderen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor duidelijkheid en geborgenheid naar de kinderen toe en zijn bezig met het vertrouwen van de kinderen te winnen en vast te houden. Om de emotionele veiligheid van de kinderen zo optimaal mogelijk te blijven waarborgen houdt Right at Home een strikte werkwijze aan als het gaat om het waarborgen van de vaste pedagogisch medewerkers op de verschillende stamgroepen. Zo krijgen de kinderen de kans om zich te hechten aan de vaste pedagogisch medewerkers van hun stamgroep.

Daarnaast benaderen de pedagogisch medewerkers de kinderen vanuit de interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie, praten en uitleggen, structuur en grenzen stellen,. Deze vaardigheden zijn van groot belang, gezien deze invloed hebben op de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen.

Persoonlijke ontwikkeling:

De persoonlijkheid is het geheel van eigenschappen, waarmee het kind in de wereld staat en waarmee hij een eigen persoontje wordt. Door persoonlijkheid is een kind te onderscheiden van anderen. In de eerste jaren ontwikkelt een kind zich van hulpbehoevende baby tot uiteindelijk een schoolkind, dat met zelfvertrouwen de wereld tegemoet treedt. Deze eerste jaren worden beschouwd als een cruciale periode voor de ontwikkeling van het kind op allerlei gebieden.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Right at Home levert een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling. Wanneer de ontwikkeling moeizamer verloopt, zijn er de pedagogisch medewerkers om dit op tijd te signaleren. De situatie in het kinderdagverblijf is er zo op gericht dat kinderen opgroeien in een veilige en prettige omgeving. Een waar kinderen zowel op individueel vlak als in groepsverband in hun ontwikkeling worden gestimuleerd.

Buiten de dagelijkse verzorging op de opvang, biedt Right at Home een stimulans aan kinderen om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen. Daarnaast heerst er een klimaat waarbinnen kinderen zich bewust kunnen worden van de heersende normen en waarden, waarbij de eigenheid van ieders achtergrond gerespecteerd wordt.

In de persoonlijke ontwikkeling van kinderen vallen de navolgende deelgebieden te onderscheiden:

  • Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Motorische vaardigheden
  • Creatieve vaardigheden
  • Cognitieve vaardigheden
  • Taalvaardigheden

Sociale ontwikkeling:

De pedagogisch medewerkers van Right at Home stimuleren de kinderen in de sociale ontwikkeling, door hen met elkaar in contact te brengen en de onderlinge interacties te stimuleren. Hierin houden zij rekening met en sluiten aan op de verschillende leeftijden en leeftijdscategorieën. De pedagogisch medewerker geeft de kinderen de ruimte om met elkaar te spelen maar ook naast elkaar te spelen. Zij zorgt er ook voor dat de groep zo is ingericht dat kinderen worden uitgenodigd tot samenspel, denk aan het maken van verschillende hoeken. Zij observeert het samenspel en geeft daar waar nodig begeleiding door mee te spelen of een kleine interventie te plegen. Wanneer kinderen samenspelen, elkaar helpen of andere wijze interactie met elkaar hebben, complimenteert de pedagogisch medewerker de kinderen.

Normen en waarden:

Het overbrengen van normen en waarden speelt voortdurend een rol in de opvang van kinderen. Onder waarden worden opvattingen verstaan die voor een grote groep mensen belangrijk zijn en richting geven aan de omgang met elkaar. Bij Right at Home vinden wij waarden erg belangrijk. Deze waarden worden weer ondersteund door bepaalde normen (regels). De opvang kan gezien worden als een kleine ‘’mini-samenleving’’, waarin kinderen de geldende normen en waarden kunnen eigen maken en hiernaar kunnen leren handelen.

Een van de basiselementen waaruit wordt gewerkt is het accepteren en respect hebben voor de eigenheid van ieder kind. We leren de kinderen dat er verschillen zijn tussen mensen. Zo accepteert de pedagogisch medewerker ook de verschillen tussen de kinderen in bijvoorbeeld voorkeur voor activiteiten, tempo en spontaniteit. Samenspelen en samenwerken vinden we belangrijk en rekening houden met elkaar. Kinderen wordt ook geleerd naar elkaar te luisteren. Dat betekent ook dat kinderen leren dat ze op hun beurt wachten. Zowel kinderen als volwassenen laten elkaar uitspreken. We vinden het belangrijk dat we elkaar helpen en dat er een balans is tussen geven en nemen. Voor pesten, asociaal en agressief gedrag is bij Right at Home geen ruimte. Dit geven de pedagogisch medewerkers de kinderen mee.

Ontwikkelingsgericht werken:

Naast de dagelijkse zorg op de groepen voor de kinderen, houden pedagogisch medewerkers zich regelmatig bezig met de ontwikkeling van ieder kind. Door middel van vragenlijsten zullen de pedagogisch medewerkers kinderen volgen op ieder ontwikkelingsgebied. Dit gebeurt aan de hand van observaties. De vragenlijsten worden zorgvuldig gerapporteerd en toegevoegd aan het dossier wat voor ieder kind persoonlijk wordt bijgehouden. Op deze manier houden de pedagogisch medewerkers oog op hoe een kind zich ontwikkelt. Wanneer de ontwikkeling moeizamer verloopt, zullen zij dit terugkoppelen aan ouders.

Om de observaties en ontwikkeling in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van het digitale kind-volgsysteem KIJK. KIJK is een online hulpmiddel waarmee pedagogisch medewerkers de kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen observeren en de ontwikkeling kunnen vastleggen.

Wennen:

Wanneer een kind voor het eerst naar Right at Home kinderopvang komt is het belangrijk dat het kind de mogelijkheid krijgt om te wennen op de groep. Het wennen begint met een intakegesprek, waarin mentor en ouders met elkaar in overleg gaan over hun kind. In dit gesprek worden onder andere de bijzonderheden besproken als slapen, eten, omgang. De ouders krijgen uitleg over de werkwijze van Right at Home kinderopvang.

Aan het eind van de intake worden er wenafspraken gemaakt met de ouders. Het wennen betekent dat het kind in kleine stapjes kennis maakt met de nieuwe omgeving en de pedagogisch medewerkers. Wennen is belangrijk om een kind zich thuis te laten voelen op het kinderdagverblijf.

Groepen bij Right at home

Het kinderdagverblijf binnen Right at Home betreft een verticale groep. Dat betekent dat het één groep is waar alle kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen. Dagelijks zijn er maximaal 10 kinderen aanwezig en twee pedagogisch medewerkers.

De buitenschoolse opvang betreft ook een verticale groep waarbinnen maximaal 13 kinderen worden opgevangen. Bij een groep van 11 kinderen is er één pedagogisch medewerker aanwezig, bij 12 of meer zullen er twee pedagogisch medewerkers aanwezig zijn.

Wanneer kinderen van het kinderdagverblijf bijna vier worden, zullen zij doorstromen naar de BSO. Twee weken voor hun verjaardag zullen zij drie keer gaan wennen voordat zij over gaan naar de BSO

2 huizen vallen onder één ster